LCC Alumni
2020-2021
Nanda

Nanda Krishna K S

Chief Co-ordinator

Deshik

Deshik Patel H N

Treasurer

Rishika

Rishika

Secretary

Dhananjay_V_Jahagirdar

Dhananjay V Jahagirdar

Joint Treasurer

Yashaswi_G_Sagar

Yashaswi G Sagar

Editor-in-chief

Apoorva Kamath

Apoorva Kamath

Editor-in-chief

Thurzday Moirangthem

Thurzday Moirangthem

Editor-in-chief

Jayanth D

Jayanth D

Chief Technical Co-ordinator

Puneet Ahuja

Puneet Ahuja

Chief Technical Co-ordinator

Akshitha N

Akshitha N

Chief Student Coordinator

Jeevanth_D

Jeevanth D

Chief Event Coordinator

Akash Raj K R

Akash Raj K R

Technical Co-ordinator

Eeshaan Achar

Eeshaan Achar

Technical Co-ordinator

mahathi

Sheshnath

Technical Co-ordinator

Surya Kamal

Surya Kamal

Technical Co-ordinator

Akshay Suryanarayan Hegde

Akshay Hegde

Technical Co-ordinator

Ankita Ashok Baleri

Ankita Ashok Baleri

Technical Co-ordinator

Bharath Choudhary

Bharath Choudhary

Technical Co-ordinator

Manthan M Kulakarni

Manthan M Kulakarni

Technical Co-ordinator

Naga Vasanthi

Naga Vasanthi

Technical Co-ordinator

Amogh Deshpande

Amogh Deshpande

Student Co-ordinator

Anusha

Anusha M S

Student Co-ordinator

Md Azad Khan

Md Azad Khan

Student Co-ordinator

Minchu S

Minchu S

Student Co-ordinator

Sharanya

Sharanya R B

Student Co-ordinator

Rashmi

Rashmi A G

Creative Lead

Sahana_B_G

Sahana B G

Creative Lead

Abhishek

Abhishek Shasthry B M

Executive Coordinator

Nihal

Nihal N Urs

Executive Coordinator

disha_bhat

Disha Bhat

Executive Coordinator

Samarth

Samarth C J

Executive Coordinator

Sanjana N B

Sanjana N B

Executive Coordinator